Kaugloetavad arvestid

Kaugloetavad arvestid

MILLEKS KAUGLOETAVAD ARVESTID?

Kaugloetavatel veearvestitel on mitmeid eeliseid seni kasutuses olnud mehaaniliste veearvestite ees. Vee-ettevõttele annab see märkimisväärse ajalise kokkuhoiu, mis muidu kulub näitude kogumiseks, klientidega suhtlemiseks, arvete koostamiseks ja nende väljastamiseks. Lisaks saame igal kalendrikuul samal ajahetkel teada tarbitud teenuste mahu tarbimiskohtade lõikes.

Kliendi jaoks on oluline eelkõige:
  • Täpsus. Kulu mõõtmine põhineb kahesuunalisel ultraheli tehnoloogial. Lisafunktsioonina annab süsteem märku ka sellest, kui tarbimiskohas on veeleke.
  • Vastupidavus. Veearvestil puuduvad mehhaanilised osad, seega on need vastupidavamad kulumisele ja mehaanilistele osakestele, mis vees leiduda võivad. Arvestid on hermeetilised ja veekindlad, mistõttu sobivad need paigaldamiseks ka niisketesse tingimustesse (nt vannituppa, majapidamisruumi, kaevu jne). Küll aga ei ole arvestid mõeldud kasutamiseks madalatel temperatuuridel, tootja garanteerib arvesti töökindluse kui ümbritseva keskkonna temperatuur jääb vahemikku +2…+55°C. Seega, kui majapidamist ei kasutata talvisel perioodil alalise elukohana, tuleb Teil pöörduda meie poole veeühenduse sulgemiseks.
  • Mugavus. Näidud kogub vee-ettevõte ise kauglugemise teel. Kliendil ei ole vaja iseseisvalt näitusid koguda, ega vee-ettevõttele edastada. Saadame Teile vastavalt lepingus fikseeritud arveldussagedusele arve kas e-postiga või tavapostiga ja teie ainsaks kohustuseks jääb arve õigeaegselt tasuda.
Kõik AS Valga Vesi teeninduspiirkonnad on kauglugemissüsteemil ning arvestiparki uuendatakse järk-järgult vastavalt taatlustähtaegadele. Enne paigaldamist võtab meie veevärgi-lukksepp kliendiga ühendust ja lepib kokku sobiva aja arvesti vahetuseks. Lukkseppadel on kaasas töötõendid, kahtluse korral paluge see esitada. Arvesti vahetuseks kulub kohapeal üldjuhul 15-20 minutit.
 
Arvesti maksumuse ja selle paigaldamise kulud katab AS Valga Vesi. Paigaldatud veearvesti jääb ka edaspidi meie omandisse ning selle pahatahtliku lõhkumise, vigastamise või muul viisil manipuleerimisega tekitatud varalise kahju hüvitab klient täies ulatuses.
Arvesti vahetamise järgselt täidetakse kohapeal akt, millest üks eksemplar jääb kliendile. Arvesti vahetamise hetkel fikseerime demonteeritud arvesti näidu. Seetõttu näete järgmisel arvel täiendavat rida, mis kajastab eelmise näidu põhist tarbimist.  

 

KUIDAS KAUGLOETAV ARVESTI TÖÖTAB?

Paigaldatavate Kamstrupi veearvestite MULTICAL 21 omadusi ja tööpõhimõtteid illustreerib alljärgnev video. 

Põhjalik selgitus paigaldatavate veearvestite kohta on toodud ka andmevihikus

KAS ARVESTI VAHETUS EELDAB ÜMBEREHITUSI KINNISTU VEEVÄRGIS?

Juhul kui eelnevalt oli kasutusel mehaaniline veemõõtja, paigaldatakse kaugloetavad arvestid samale kohale. Seega suuri ümberehitusi ei tohiks ette tulla. Küll aga oleme klientidelt saanud tagasisidet, kus pärast arvesti vahetust esineb boileri kaitseklapi väljutustoru juures aeg-ajalt vähene veeleke. See nähtus on seletatav vee füüsikaliste omadustega, kus boileris temperatuuri tõusmisel vesi paisub ning sellest tekkiv ülerõhk väljutatakse boileri kaitseklapi kaudu. Kirjeldatud olukorra esinemine tõestab üksnes seda, et Teie boiler on töökorras. Enamikel juhtudel ei ole lekkiva vee kogus märkimisväärne, ent võib sõltuvalt boileri asukohast tekitada ebameeldivusi.

Kaugloetavad arvestid sisaldavad tagasilöögiklappi, mis ei võimalda enam kliendi veesüsteemist, läbi arvesti, vee tagasivoolu ühisveevärki. AS Valga Vesi ei saa vastutada vee kvaliteedi eest, kui on võimalik tagasivool klientide süsteemidest. Väga paljud kinnistud kasutavad vett harva, paljudel on kasutusel veesüsteemid, kus tarbitakse osa vett ühisveevärgist ja osa oma kaevust. Tagasivooluklappide puudumisel on võimalus roiskunud või kontrollimata kvaliteediga vee sattumine ühisveevärgi torustikesse. Tegelikult on tagasilöögiklapi nõue kehtinud ka varasemalt, kuid paljudel juhtudel ei ole seda täidetud. 

Soovitame klientidele kaitseklapi juurest lekkiv vesi lihtsalt ära juhtida või paigaldada oma veesüsteemi paisupaak. Paisupaagi paigaldamise asukoht sooja vee süsteemis ei ole oluline, selle võib paigaldada mõnda tehnoruumi või vähem häirivasse kohta. Pärast paisupaagi paigaldamist peaks boileri kaitseklapi lekkimine lakkama. Sellised ümberehitused arvesti vahetamisega automaatselt ei kaasne ja torustike sisetöödega AS Valga Vesi ei tegele. Küll aga pakuvad sellist teenust santehnilisi töid teostavad firmad.

KUIDAS TOIMUB NÄITUDE EDASTAMINE?

Alates hetkest, mil Teie tarbimiskohta on paigaldatud kaugloetav veearvesti, ei ole teil enam vajadust näite meile teatada ega iseseisvalt näidu alusel makseid teostada. Edaspidi jõuavad veearvesti näidud meieni automaatselt. Veenäidud loetakse meie andmebaasi kalendrikuu viimasel päeval viimasel sekundil. 

KUIDAS TARBITUD TEENUSTE EEST TASUDA?

Saadud näidu alusel genereeritakse kliendile arve, arvestades seejuures lepingus toodud arveldamise tähtaegasid. Vaikimisi jääb arveldamise sageduseks 1 kord kvartalis (s.o. märts, juuni, september, detsember). Juhul kui Teil on soov tarbitud teenuse eest maksta sagedamini või harvemini, võtke ühendust meie klienditeenindusega. Kui varasem maksekäitumine on olnud hea ja püsivaid võlgnevusi ei ole esinenud, püüame võimalusel Teie soove arvestada. Ülejäänud tingimuste osas vee-ettevõtte ja kliendi vahel varem sõlmitud lepingut kauglugemisele üleminek ei muuda.

Arve tarbitud teenuste eest peaks klientideni jõudma hiljemalt arveldamisperioodile järgneva kuu 15.kuupäevaks. Seega kui Teie maksesageduseks on määratud 1 kord kvartalis, siis arve tarbitud teenuse eest laekub Teile hiljemalt 15.aprillil, 15.juulil, 15.oktoobril ja 15.jaanuaril. Arve saatmiseks kasutame eelistatud kanalina e-posti, viimase puudumisel postitame arve paberkandjal tavapostiga. Meie arveldussüsteem võimaldab saata e-arveid ka otse pankadesse. Selleks, et arve õigeaegselt ja õige isikuni jõuaks, kontrollige, et meie andmebaasis oleks õige e-posti ja kontaktaadress. Kontaktid saate märkida ka veemõõtja paigaldamise ja mahavõtmise aktile või edastada need meie klienditeenindusse. Kõige lihtsam on muutunud kontaktandmeid sisestada meie kodulehel iseteeninduse kaudu.
 

Tehnilised küsimused ja probleemid:

Telefon: +372 766 1159