PROJEKTID

PROJEKTID

LÜLLEMÄE VEEMAJANDUSPROJEKT

Käesoleva projektiga antakse lahendus Lüllemäe küla ÜVK süsteemi rekonstrueerimiseks eesmärgiga tagada tarbijatele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning tekkiva reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine. Projekti raames tagatakse ÜVK liitumise võimalus praktiliselt kõigile RKA elanikele. Kokku on rajatavate ja rekonstrueeritavate veetorustike kogupikkus ligikaudu 385 meetrit, isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus ligikaudu 2025 meetrit ning survekanalisatsiooni torustike kogupikkus ligikaudu 580 meetrit. Lisaks on vajalik rekonstrueerida ning rajada kokku kolm reoveepumplat. Samuti on reovee nõuetekohaseks puhastamiseks ette nähtud rekonstrueerida olemasolev Lüllemäe reoveepuhasti. Põhjavee reostusohu vältimiseks on otstarbekas tamponeerida olemasolev kasutusest väljas olev Võitööstuse puurkaev.

Kevadel viis AS Valga Vesi läbi projekteerimis-ehitushanke, mille võitjaks osutus OÜ Taristu Grupp ning OÜ Puhastid ühispakkumine.

Projekti maksumus on 554 569 eurot, millest 345 940 eurot rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning 208 629 eurot AS Valga Vesi. Projekti lõpptähtaeg on juuni 2022.

 

 

VALGA VALD "KOOLITEE VALGEKS"

Projekti raames projekteeritakse ja ehitatakse tänavavalgustus Tsirguliinas ja selle lähiümbruses ja Harglas, kus seni puuduvad tänavavalgustid. Kokku ehitatakse orienteeruvalt 90 valgustuspunkti. Valgustuspunktide rajamisega tagatakse nimetatud asulates ohutu ja turvaline liiklemine ning nõuetekohane ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustus.

Projekteerimis-ehitushanke võitja on Leonhard Weiss OÜ ning projekti rahastab Valga vald.