PROJEKTID

PROJEKTID

KAAGJÄRVE VEEMAJANDUSPROJEKT

AS-l Valga Vesi õnnestus saada SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse viimasest veemajandusprogrammist toetus Kaagjärve veemajandusprojektile.

Projekti mahus rekonstrueeritakse Kaagjärve küla Keskuse puurkaev-pumpla juures asuv vanem ühisveevärgi torustik, sh rajatakse nõuetekohased liitumispunktid. Kavas on lisaks Sepa puurkaevu tamponeerimine ning pumplahoone likvideerimine. Rekonstrueeritakse olemasolev vanem amortiseerunud kanalisatsioonitorustik, sh rajatakse samuti
nõuetekohased liitumispunktid ning kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise järgselt kasutusest välja jäävad kanalisatsioonitorustikud likvideeritakse. Selleks suletakse torustike otsad ning likvideeritakse kasutusest välja jäävad kanalisatsioonikaevud. Rekonstrueerimisele lähevad reoveepumpla ja reoveepuhasti.

Planeeritud lõpptähtajaks on juuni 2023.