PROJEKTID

PROJEKTID

KAAGJÄRVE VEEMAJANDUSPROJEKT

AS-l Valga Vesi õnnestus saada SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse viimasest veemajandusprogrammist toetus Kaagjärve veemajandusprojektile.

Projekti mahus rekonstrueeritakse Kaagjärve küla Keskuse puurkaev-pumpla juures asuv vanem ühisveevärgi torustik, sh rajatakse nõuetekohased liitumispunktid. Kavas on lisaks Sepa puurkaevu tamponeerimine ning pumplahoone likvideerimine. Rekonstrueeritakse olemasolev vanem amortiseerunud kanalisatsioonitorustik, sh rajatakse samuti
nõuetekohased liitumispunktid ning kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise järgselt kasutusest välja jäävad kanalisatsioonitorustikud likvideeritakse. Selleks suletakse torustike otsad ning likvideeritakse kasutusest välja jäävad kanalisatsioonikaevud. Rekonstrueerimisele lähevad reoveepumpla ja reoveepuhasti.

Planeeritud lõpptähtajaks on juuni 2023.

 

LÜLLEMÄE VEEMAJANDUSPROJEKT

Käesoleva projektiga antakse lahendus Lüllemäe küla ÜVK süsteemi rekonstrueerimiseks eesmärgiga tagada tarbijatele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning tekkiva reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine. Projekti raames tagatakse ÜVK liitumise võimalus praktiliselt kõigile RKA elanikele. Kokku on rajatavate ja rekonstrueeritavate veetorustike kogupikkus ligikaudu 385 meetrit, isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus ligikaudu 2025 meetrit ning survekanalisatsiooni torustike kogupikkus ligikaudu 580 meetrit. Lisaks on vajalik rekonstrueerida ning rajada kokku kolm reoveepumplat. Samuti on reovee nõuetekohaseks puhastamiseks ette nähtud rekonstrueerida olemasolev Lüllemäe reoveepuhasti. Põhjavee reostusohu vältimiseks on otstarbekas tamponeerida olemasolev kasutusest väljas olev Võitööstuse puurkaev.

Kevadel viis AS Valga Vesi läbi projekteerimis-ehitushanke, mille võitjaks osutus OÜ Taristu Grupp ning OÜ Puhastid ühispakkumine.

Projekti maksumus on 554 569 eurot, millest 345 940 eurot rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning 208 629 eurot AS Valga Vesi. Projekti lõpptähtaeg on juuni 2022.