13.03

EBASEADUSLIKULT KASUTATUD ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI TEENUSE MAHU NING MAKSUMUSE MÄÄRAMISE KORD

15.märtsil 2024 jõustus määrus ebaseaduslikult kasutatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse mahu ning maksumuse määramise korra kohta, mis kehtestati  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 43 lõike 3 alusel ning mida rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.juulist 2023.

Teenuse all mõistetakse siin ebaseaduslikult tarbitud joogivee kogust ning ebaseaduslikult ärajuhitud reovee, sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee kogust.

Kui tuvastatakse ebaseaduslik reovee ärajuhtimine sademeveekanalisatsiooni, siis on akti koostamisel kohustus viivitamata teavitada reostusjuhtumist lisaks ka Keskkonnaametit.

Reovee juhtimisel ühiskanalisatsiooni, mille ohtlike ainete või muude saastenäitajate sisaldused ületavad õigusaktiga sätestatud või teenuslepingus määratud piirväärtusi, käsitatakse ka seda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 43 lõike 1 punkti 7 alusel ebaseadusliku reovee ärajuhtimisena.

Juhul kui piirkonnas ei ole kehtestatud eraldi tasu sademevee ärajuhtimise eest, lähtutakse ebaseadusliku sademevee, drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee juhtimise eest reovee- või sademeveekanalisatsiooni maksumuse määramisel piirkonnas kehtivast tasust reovee ärajuhtimise eest.