LÕPPENUD PROJEKTID

LÕPPENUD PROJEKTID

LÜLLEMÄE VEEMAJANDUSPROJEKT

Projekt nr 17667

Käesoleva projektiga anti lahendus Lüllemäe küla ÜVK süsteemi rekonstrueerimiseks eesmärgiga tagada tarbijatele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning tekkiva reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine. Projekti raames tagati ÜVK liitumise võimalus praktiliselt kõigile RKA elanikele. Kokku on rajatavate ja rekonstrueeritavate veetorustike kogupikkus ligikaudu 385 meetrit, isevoolsete kanalisatsioonitorustike kogupikkus ligikaudu 2025 meetrit ning survekanalisatsiooni torustike kogupikkus ligikaudu 580 meetrit. Lisaks rekonstrueeriti ning rajati kokku kolm reoveepumplat. Samuti rekonstrueeriti reovee nõuetekohaseks puhastamiseks olemasolev Lüllemäe reoveepuhasti. Põhjavee reostusohu vältimiseks on otstarbekas tamponeerida olemasolev kasutusest väljas olev Võitööstuse puurkaev.

Projekteerimis-ehitushanke võitjaks osutus OÜ Taristu Grupp ning OÜ Puhastid ühispakkumine.

Projekti maksumus oli 554 569 eurot, millest 345 940 eurot rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning 208 629 eurot AS Valga Vesi. Projekti lõpptähtaeg oli juuni 2022.

 

VALGA VALD "KOOLITEE VALGEKS"

Projekti raames projekteeriti ja ehitatati tänavavalgustus Tsirguliinas ja selle lähiümbruses ja Harglas, kus seni puudusid tänavavalgustid. Kokku ehitatati orienteeruvalt 90 valgustuspunkti. Valgustuspunktide rajamisega tagati nimetatud asulates ohutu ja turvaline liiklemine ning nõuetekohane ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustus.

Projekteerimis-ehitushanke võitja oli Leonhard Weiss OÜ ning projekti rahastas Valga vald.

 

 

TSIRGULIINA VEEMAJANDUSPROJEKT

Projekt number: 14545

Valga Vesi AS esitas septembris 2018 SA KIK Keskkonnaprogrammi taotluse Tsirguliina vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. 17.detsembril 2018 kiitis heaks ja kinnitas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus selle rahastamise. 

Tsirguliina aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide laiendamise ja rekonstrueerimise kaudu toimus piirkonna üldise elukvaliteedi ning teenuse
kvaliteedi parandamine. Projekt aitas tõsta joogivee kvaliteeti, kontrollides veevõttu ning vähendades reoveest tulenevat koormust pinna- ja põhjaveele.

Projekti algus: 01.01.2019

Projekti lõpp: 11.12.2020

Projekti kogumaksumus: 1 784 991 eurot, millest Keskkonnaprogrammi rahastus 1 395 626 eurot

 

 

VALGA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE RENOVEERIMINE 2018

Projekt number: 2014-2020.6.03.18-0133

28. jaanuaril 2019 tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatus otsuse heaks kiita meie taotlus „Valga valla tänavavalgustuse renoveerimine 2018“.

Projekti käigus soovisime renoveerida 512 olemasolevat valguspunkti Kaagjärve, Lüllemäe, Riisali, Koikküla, Laatre, Tsirguliina, Tagula, Priipalu, Õru ja Õruste asulates. Tänavavalgustuse taristu seisukord polnud energiasäästlik ega ka kaasaja elektrinõuetele vastav, nii ohutuse kui valgustatuse osas. Projekti eesmärgiks oli täielikult amortiseerunud või amortisatsioonipiirile lähenevate valgustite asendamine uute kaasaegsete LED valgustitega ja selle läbi energia- ja keskkonna säästmine ning ressursside efektiivsem kasutamine.

Projekti algus: 01.02.2019

Projekti lõpp: 31.12.2020

Projekti kogumaksumus: 965 716 eurot, millest toetuse summa 569 772 eurot.

Projekti rahastajad: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, omafinantseeringu garanteerib kohalik omavalitsus.

VALGA LINNA REOVEE PEAPUMPLA REKONSTRUEERIMINE

VALGA LINNA REOVEE PEAPUMPLA REKONSTRUEERIMINE
ProjektI nr Struktuuritoetuse registris: 2014-2020.7.01.16-0016

Projekti eesmärgiks on Valga linna reovee peapumpla kompleksne rekonstrueerimine, et tagada reoveepumpla ja sellega seonduvalt reoveepuhasti puhastusprotsessi nõuetekohane häireteta toimimine ning vältida pumpla võimalikust avariist tingitud keskkonnakahju.

Projekti abikõlbulikkuse periood 21.11.2016 - 28.02.2018

Projekti kogumaksumus 251 700,00 eurot

Projekti rahastajad: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Valga Vesi AS

VALGA VEEARVESTITE SOETAMINE

Projekt nr.SFOS.2.1.0101.15-0161

 

Käesoleva projekti rahastustaotlus oli suunatud olemasoleva infrastruktuuri paremaks, kaasaegsemaks ja kiiremaks monitoorimiseks ning seeläbi parendamaks ka süsteemi hooldust, töökindlust ja ressursikasutust.

TÄNAVAVALGUSTUSE REKONSTRUEERIMISE PROJEKT VALGA LINNAS

Projekt nr.3-10/422

 

KIKi juhtimisel toimus seitsmes Eesti linnas  mastaapne projekt, millega renoveeriti kohapealne tänavavalgussüsteem. Tänavavalgustus sai kaasaegsema ja keskkonnasõbralikuma lahenduse.

VALGA LINNA VEEMAJANDUSPROJEKT

Projekt nr. SFOS 2.1.0101.13-0109

 
Valga linna veemajandusprojekti raames rekonstrueeriti olemasolevaid ja ehitati uusi vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikke. Samuti hangiti vee-ettevõtte igapäevakseks tööks vajalikud masinad (laadur-ekskavaator, survepesuauto, hooldusauto).

 

VALGA MAAKONNA VEEMAJANDUSPROJEKT - VALGA LINN

Projekt nr.SFOS 2.1.0101.09-0023

 
Valga linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava näeb ette vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamist kogu Valga linna reoveekogumisala piires. Käesoleva projektiga kavandati torustike ehitus ja rekonstrueerimine linna kõige prioriteetsemates lõikudes.