20.07

AS VALGA VESI PROJEKTID ON SAANUD HOO SISSE

AS-l Valga Vesi on käsil mitu projekti: Lüllemäe veemajandusprojekt ning tänavavalgustuse projekt nimega Valga vald "Koolitee valgeks", millest viimase eesmärgiks on rajada uut ja täiendavat tänavavalgustust Tsirguliinas ja Harglas, et muuta nendes asulates liikuvate inimeste, eelkõige õpilaste koolitee pimedal ajal turvalisemaks ja mugavamaks. Kokku ehitatakse orienteeruvalt 90 valgustuspunkti. Hanke võitja on Leonhard Weiss OÜ ning vajalikud ettevalmistused ehitustöödeks juba käimas - nimelt projekteerimistööd on lõpusirgel. Projekti rahastajaks on Valga Vallavalitsus.

Lüllemäe veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustööde hanke võitjaks osutus Taristu Grupp OÜ ja Puhastid OÜ ühispakkumine. Projekteerimistööd on lõppenud, hetkel on käimas liitumispunktide kooskõlastamine klientidega.

Käesoleva projekti raames toimub Lüllemäe küla ÜVK süsteemi rekonstrueerimine eesmärgiga tagada sealsetele klientidele kvaliteedinõuetele vastav joogivesi ning tekkiva reovee nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine. Vajalik on rekonstrueerida ka olemasolevad amortiseerunud Vallamaja ja Staadioni reoveepumplad ning rajada lisaks Lüllemäe keskuse lõunaosas moodustuva elanike reovee ärajuhtimiseks täiendav reoveepumpla Bussijaama teele. Reovee nõuetekohaseks puhastamiseks võetakse ette olemasoleva Lüllemäe reoveepuhasti rekonstrueerimine. Projekti rahastavad Keskkonnainvesteeringute Keskus SA ning AS Valga Vesi.