LÕPPENUD PROJEKTID

LÕPPENUD PROJEKTID

Projekti abikõlbulikkuse periood 05.07.2013-30.04.2015

Projekti kogumaksumus 2 050 190,91 eurot

Projekti rahastajad

Projekti eesmärk

Toetuse saamise eesmärk oli eelmisest taotlusest välja jäänud vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustike ehitamine ja rekonstrueerimine ning vee-ettevõtte igapäevaseks tööks vajalike seadmete soetamine. Projekti tulemusena prognoosime ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni klientide arvu suurenemist ca 88%-ni. Perspektiivne reostuskoormus Valga linna reoveekogumisalalt pärast projekti elluviimist on 10 820 ie. Arvestamata vesi veevarustussüsteemist väheneb eelduslikult 22%-lt 10%-ni. Lahkvoolse sademevee kanalisatsiooni ehitamise ja reovee kanalisatsiooni rekontrueerimise tulemusel väheneb lisavee kogus reoveepuhastile suunatavas reovees.

 

Projekti piirkond

Antud projekt käsitles veemajanduse infrastruktuuri arendamist Valga linnas, Võrtsjärve alamvesikonnas.
 
              Pilt 1. Eesti alamvesikonnad.
 
              Pilt 2. Valga maakonna paiknemine Eestis ja Valga linna paiknemine Valga maakonnas.
 

Projekti tegevused

  • rekonstrueeriti 2,5 km olemasolevaid veetorustikke ja ehitati 1,1 km ulatuses uut veetorustikku;
  • rekonstrueeriti 1,8 km olemasolevaid kanalisatsioonitorustikke ja ehitati 1,1 km ulatuses uut isevoolset kanalisatsioonitorustikku;
  • rekonstrueeriti 0,1 km sademeveetorustikke ja ehitati 1,2 km uusi sademeveetorustikke;
  • rajati 2 reoveepumplat;
  • soetati uued hooldusmasinad - laadur-ekskavaator, sisustusega hooldusauto ja vaakum-survepesuauto.