Vastavalt Taheva Vallavolikogu 24.08.2012.a otsusele nr.12 ning Taheva valla ja AS Valga Vesi vahel sõlmitud lepingule osutab Taheva valla elanikele vee- ja kanalisatsiooni teenuseid AS Valga Vesi. Sõlmitud operaatorleping Taheva valla ja AS Valga Vesi vahel kehtib perioodil 01.10.2012 kuni 31.12.2017.
 
AS Valga Vesi poolseks kontaktisikuks Taheva vallas on Janek Oherjus (kontaktid).
 
Keskkonnaamet on AS-le Valga Vesi väljastanud tähtajatu vee erikasutusloa nr L.VV/328859 põhjavee võtmiseks ja heitvee ärajuhtimiseks Taheva vallas Hargla, Taheva ja Koikkülas. 
 
Hargla, Taheva ja Koikküla puurkaevudest võetava veega varustatakse peamiselt kortermajade elanikke ja piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga teenindatav elanike arv on hinnanguliselt 300, lisaks omavalitsuses tegutsev lasteaed ja põhikool, sotsiaalmaja, raamatukogu ja külakeskused. Keskmine veetarve Taheva vallas Hargla, Taheva ja Koikküla puurkaevudest kokku on 11,4 tuhat m³ aastas.
 
Hargla külas töötab veevarustus kahe puurkaev-pumplaga, üks varustab elamuid (katastrinumber 11998) ja teine kooli (katastrinumber 11997). Elamute puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2003. aastal, hoonesse paigaldati 2007.a uus hüdrofoor, mille maht on 300 liitrit. Hargla kooli puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2004. aastal. Hoonesse paigaldati uus hüdrofoor mahuga 300 liitrit. Mõlemasse Hargla puurkaev-pumplasse on paigaldatud veetöötlusseadmed, milles kasutatakse raua ja mangaani ärastust.
 
Koikküla asulas on kasutusel üks puurkaev-pumpla (katastrinumber 12195), mida rekonstrueeriti 2003. aastal. Hoonesse paigaldati kaks hüdrofoori, mõlemad mahuga 500 liitrit. Olemas on ka veetöötlusseadmed. 
 
Taheva külas kasutatakse ühisveevärgis ühte maa-alust puurkaev-pumplat (katastrinumber 12002). 2006. aastal paigaldati pumplasse  uued veetehnilised seadmed, 300 l hüdrofoor, raua- ja mangaanieraldusfilter ning veearvesti.
 
Taheva vallas on tegemist ühisvoolse kanalisatsioonisüsteemiga. Hargla ja Koikküla kanalisatsioonitorustikud on rekonstrueeritud ajavahemikul 2005-2012, ülejäänud piirkondade torustiku ehitusaasta ulatub 1960-ndatesse.
Hargla küla elanikkonna reoveepuhasti rekonstrueeriti 2011.aastal. Puhasti koosneb käsivõrega võrekaevust, septikust ja biotiikidest. Septik on kogumahuga 20 m³. Reoveepuhasti arvutuslik vooluhulk on 7.9 m³/d ning reostuskoormus ligikaudu 66 ie. 
Hargla Kooli reoveepuhasti rekonstrueeriti 2005. aastal. Tööde käigus paigaldati jaotuskaevud, septik ja bioloogiline biopuhasti BIOT25/2,5. Reoveepuhasti projektijärgne jõudlus on 3 m³/d, projektkoormus 25 ie, paigaldusvõimsus on 0,7 kW/d. Suublaks on Hargla oja, mis asub 2 km kaugusel. Hargla reoveekogumisala (registrikood RKA0820479) pindala on 13 ha ja reostuskoormus 300 ie.
 
Koikküla asulas on puhastina kasutusel BIO-50, mis on suures osas amortiseerunud ning töötab hetkel septikuna. Puhasti koosseisu kuuluvad võrekaev, liivapüüdur, jaotuskaev, BIO-50 ning biotiigid 2*900 m².  Suublaks on reostustundlik Koiva jõgi, mis asub 4,9 km kaugusel. Koikküla reoveekogumisala (registrikood RKA0820480) pindala kokku on 15 ha ja reostuskoormus 400 ie.
 
Taheva külas on reoveepuhastina kasutusel kaks biotiik pindlaga 2*1200 m². Suublaks on reostustundlik Koiva jõgi.
 
Greaton CMS