LÕPPENUD PROJEKTID

VALGA VEEARVESTITE SOETAMINE

Projekt nr.SFOS.2.1.0101.15-0161

 

Käesoleva projekti rahastustaotlus oli suunatud olemasoleva infrastruktuuri paremaks, kaasaegsemaks ja kiiremaks monitoorimiseks ning seeläbi parendamaks ka süsteemi hooldust, töökindlust ja ressursikasutust.

TÄNAVAVALGUSTUSE REKONSTRUEERIMISE PROJEKT VALGA LINNAS

Projekt nr.3-10/422

 

KIKi juhtimisel toimus seitsmes Eesti linnas  mastaapne projekt, millega renoveeriti kohapealne tänavavalgussüsteem. Tänavavalgustus sai kaasaegsema ja keskkonnasõbralikuma lahenduse.

VALGA LINNA VEEMAJANDUSPROJEKT

Projekt nr. SFOS 2.1.0101.13-0109

 
Valga linna veemajandusprojekti raames rekonstrueeriti olemasolevaid ja ehitati uusi vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikke. Samuti hangiti vee-ettevõtte igapäevakseks tööks vajalikud masinad (laadur-ekskavaator, survepesuauto, hooldusauto).

 

VALGA MAAKONNA VEEMAJANDUSPROJEKT - VALGA LINN

Projekt nr.SFOS 2.1.0101.09-0023

 
Valga linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava näeb ette vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamist kogu Valga linna reoveekogumisala piires. Käesoleva projektiga kavandati torustike ehitus ja rekonstrueerimine linna kõige prioriteetsemates lõikudes.
 

VALGA LINNA REOVEE PEAPUMPLA REKONSTRUEERIMINE

Projekt nr Struktuuritoetuse registris: 2014-2020.7.01.16-0016

 

Projekti eesmärgiks on Valga linna reovee peapumpla kompleksne rekonstrueerimine, et tagada reoveepumpla ja sellega seonduvalt reoveepuhasti puhastusprotsessi nõuetekohane häireteta toimimine ning vältida pumpla võimalikust avariist tingitud keskkonnakahju.

 

Projekti abikõlbulikkuse periood 21.11.2016 - 28.02.2018

 

Projekti kogumaksumus 251 700,00 eurot

 

Projekti rahastajad: Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja Valga Vesi AS

 

Projekti eesmärk

Valga linna reovee peapumpla kompleksne rekonstrueerimine, et tagada reoveepumpla ja sellega seonduvalt reoveepuhasti puhastusprotsessi nõuetekohane häireteta toimimine ning vältida pumpla võimalikust avariist tingitud keskkonnakahju.

 

Projekti piirkond

Valga linn

 

Projekti tegevused

Valga linna reovee peapumpla, asukohaga Peetri 18, Valga - täielik rekonstrueerimine.

 

Lisainfo: www.kik.ee

Greaton CMS